skip to Main Content
Bridgeschool Baronie Breda

PRIVACYSTATEMENT  van Bridgeschool de Baronie Breda
Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Artikel 1: Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Bridgeschool de Baronie: aanbieder van bridgecursussen in en om Breda
 2. de directie: de directeur/eigenaar van Bridgeschool de Baronie.
 3. het inschrijfformulier: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de  persoon, aangemeld voor een bridgecursus
 4. de cursist : degene van wie persoonsgegevens in het inschrijfformulier zijn opgenomen;
 5. persoonsgegevens: gegevens herleidbaar tot een individuele natuurlijke persoon;

Artikel 2: Doelstelling van het inschrijfformulier

Het formulier bevat al die gegevens, die noodzakelijk zijn om cursisten in te kunnen schrijven voor een cursus bij Bridgeschool de Baronie te Breda. De gegevens in het bestand dienen tevens om cursisten en oud cursisten te kunnen informeren over cursussen, clinics, bridgedrives en de overige activiteiten van Bridgeschool de Baronie.

Artikel 3:  personen, opgenomen in het inschrijfformulier

Het bestand bevat uitsluitend gegevens over cursisten, oud-cursisten die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het cursusaanbod van Bridgeschool de Baronie.

Artikel 4: Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen

 1. Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
 2. De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de cursist (of na machtiging door cursist) bij inschrijving op een cursus, clinic of andere activiteit van Bridgeschool de Baronie.
 3. De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt onderdeel van deze regeling.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid

 1. Bridgeschool de Baronie is verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van het inschrijfformulier, e.e.a. in overeenstemming met het in deze regeling bepaalde.
 2. Bridgeschool de Baronie draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bestand, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 6: Functioneren van het bestand

 1. Het bestand wordt uitsluitend gebruikt door Bridgeschool de Baronie.
 2. De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in artikel 2 van deze regeling omschreven doelstelling.

Artikel 7: Toegang tot het bestand

 1. Toegang tot het bestand hebben uitsluitend medewerkers van Bridgeschool de Baronie

Artikel 8: Verstrekking van gegevens aan derden

 1. Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij:
  • –  dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
  • –  dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;
  • –  instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.

Artikel 9: Bewaring en vernietiging van de gegevens.

Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de cursist en Bridgeschool de Baronie is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd. Aan de persoonsgegevens zijn financiële inschrijvingsgegevens gekoppeld. Bridgeschool de Baronie dient financiële gegevens ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

Artikel 10: Recht op inzage, correctie en afschrift.

 1. De cursist of zijn gemachtigde kan zich tot Bridgeschool de Baronie wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.
 2. Bridgeschool de Baronie geeft binnen 4 weken na indiening van het verzoek inzage.
 3. De cursist of zijn gemachtigde krijgt inzage in het bestand voor zover het de gegevens betreft die op de betrokkene betrekking hebben. Desgewenst wordt hem een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.
 4. Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan de directie gericht schriftelijk verzoek.
 5. Bridgeschool de Baronie eist dat de identiteit van de verzoeker en of een eventuele gemachtigde door medewerkers van Bridgeschool de Baronie onomstotelijk kan worden vastgesteld.
 6. Een afwijzende beslissing wordt met redenen onderbouwd.

Artikel 11: Correctierecht

 1. De cursist (of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de cursist kan tonen) heeft het recht om verbetering, aanvulling of afscherming te vragen van de gegevens die over de cursist zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen.
 1. Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met in achtneming van het bepaalde bij artikel 9.
 2. Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij de directie van Bridgeschool de Baronie. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 3. De beslissing van de directie op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
 4. Bridgeschool de Baronie draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 5. Een afwijzende beslissing is met redenen onderbouwd.

Artikel 12: Beroep

 1. Indien Bridgeschool de Baronie weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich wenden tot de arrondissementsrechtbank te Breda met het schriftelijk verzoek Bridgeschool de Baronie te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.
 2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen. Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11 gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.
 3. De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.

 

Bijlage vermelding welke gegevens worden vastgelegd

BIJLAGE I
Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens:

 •   achternaam, voorletters
 •   adres
 •   woonplaats
 •   telefoonnummer
 •   e-mail adres

 

*Gegevens over woonplaats en adres worden door ons verwerkt ten behoeve van het eventueel toesturen van lesmaterialen en voor statistische gegevens omtrent: wie zijn onze cursisten en waar komen ze vandaan.

** telefoon en/of email-gegevens zijn nodig om cursisten tijdig te kunnen informeren in geval van ziekte van de docent en andere leswijzigingen.

 

Back To Top